Regulamin zajęć

1. Zapisy odbywają się poprzez system Active Now. Wypełnioną deklarację członkowską można oddać trenerowi lub wysłać w formie elektronicznej na adres email: biuropoh@gmail.com.
2. Na zajęcia należy stawiać się punktualnie.
3. Z zajęć wyłączone są wakacje, dni wolne od szkoły oraz święta. W przypadkach losowych zajęcia mogą zostać odwołane, o czym zostaniecie Państwo poinformowani poprzez system Active Now lub SMS.
4. Klub (instruktor/trener) nie zapewnia opieki nad uczestnikiem zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu zajęć.
5. Przed zajęciami do momentu odebrania dziecka przez instruktora (zbiórka przed treningiem) rodzice/opiekunowie odpowiadają za zdrowie swojego dziecka jak i za wszystkie jego czyny. Rodzic odpowiada za dziecko, które samodzielnie przychodzi na treningi (które pozostawia przed treningiem bez opieki). Obecność trenera na sali przed zajęciami nie oznacza, że pełni on opiekę nad dziećmi (to czas, kiedy prowadzący przygotowuje się do zajęć).
6. Po zakończeniu zajęć rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka punktualnie w umówionym miejscu. Za samodzielny powrót dziecka do domu odpowiadają rodzice.
7. Na zajęcia należy przychodzić w stroju, jaki został ustalony z prowadzącym.
8. Składkę członkowską należy wpłacić na konto klubu: 66 2030 0045 1110 0000 0319 3030. Stawka składki członkowskiej zależna jest od stopnia zaawansowania uczestnik oraz wieku.
W TYTULE WPŁATY NALEŻY WPISAĆ: Składka członkowska + imię i nazwisko uczestnika + miesiąc + rok. WPŁATA MOŻE DOTYCZYĆ TYLKO JEDNEJ OSOBY- (w przypadku rodzeństwa należy za każde dziecko dokonać osobnej wpłaty!).
9. Miesięczna składka dla danej grupy jest w stałej wysokości, niezależnie od liczby zajęć, w których wzięło się udział. W przypadku dłuższej choroby po okazaniu zwolnienia lekarskiego, Zarząd KSS może przyznać zniżkę.
10. Składka Członkowska powinna wpłynąć na konto bankowe lub do trenera do 10 dnia każdego miesiąca „z góry”.
11. Nie uregulowanie składki członkowskiej przez 1 miesiąc może skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach, a po 3 miesiącach usunięciem z listy członków Klubu.
12. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby które podpisały deklarację członkowską oraz regulamin organizacji działalności statutowej POH, za osoby niepełnoletnie deklarację członkowską oraz regulamin organizacji działalności statutowej POH podpisują rodzice.
13. Zgodnie ze statutem Klubu, aby wypisać się z jego struktur, należy wypełnić Deklarację rezygnacji i opłacić wszystkie zaległe składki. Dokumenty wypełniamy w formie elektronicznej przesyłając je na adres e-mail: biuropoh@gmail.com.

Statut

Wyciąg ze statutu Polskiej Organizacji Hapkido.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Organizacja Hapkido (w skrócie POH), zwana dalej zamiennie Stowarzyszeniem, lub Klubem.

2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zawiązanym w celu promowania koreańskiej sztuki walki i samoobrony Hapkido stylu Moo Hak Kwan oraz innych sztuk walki i sportów walki.

3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa  na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127,` poz. 857) oraz niniejszego statutu.

4

  1. Pełna nazwa Stowarzyszenia to: Polska Organizacja Hapkido.
  2. Stowarzyszenie w kontaktach międzynarodowych używa nazwy Polish Hapkido Organization.
  3. Nazwa oraz logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

5

  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
  2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6

Stowarzyszenie działa w celu promocji i rozwoju Hapkido stylu Moo Hak Kwan i jest jedynym reprezentantem tego stylu w kraju.

7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania, w szczególności Stowarzyszenie może tworzyć i przystępować do związków i stowarzyszeń, w związku z realizacją celów statutowych  Stowarzyszenia.

8

Stowarzyszenie może posługiwać się emblematami, odznakami oraz używać pieczęci, wyróżniających Stowarzyszenie, wśród innych organizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

10

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.