RODO

Ciasteczka

Przed rozpoczęciem użytkowania serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Prosimy o zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz informacji o tzw. cookies, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Informujemy, że: Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem serwisu hapkido.org.pl, jest Zarząd Stowarzyszenia Polska Organizacja Hapkido z siedzibą w Krakowie przy ul. Mieczykowej 2/43; Dane osobowe zbierane są w celu: kontaktu Stowarzyszenia z użytkownikami strony za pośrednictwem formularza kontaktowego i newslettera; zamieszczania na stronie ogłoszeń użytkowników i wpisów do kalendarza wydarzeń; dodawania wpisów do Bazy Stowarzyszenia; Pani/Panu w każdej chwili przysługuje prawo do: wglądu do swoich danych (w tym do uzyskania ich kopii), ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; W celu skorzystania z powyższych spraw należy kontaktować się z Zarządem Stowarzyszenia Polskiej Organizacji Hapkido poprzez kanały komunikacji: pisemnie na adres Polska Organizacja Hapkido. Ul. Mieczykowa 2/43,  30-389 Kraków ; Dane podawane w formularzach: wpisu do Polskiej Organizacji Hapkido, do kalendarza wydarzeń i ogłoszeń będą widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu hapkido.org.pl (za wyjątkiem informacji podanych w polach, które opisane są jako do wiadomości Władz Stowarzyszenia); dane podawane w formularzu kontaktowym będą widoczne tylko dla Władz Stowarzyszenia; Pani/Pan w każdej chwili może wycofać zgodę w zakresie w jakim są przetwarzane dane osobowe. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności.

Polska Organizacja Hapkido.

 

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informuję, że:

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Polska Organizacja Hapkido „POH” z siedzibą w Krakowie – ul. Mieczykowa 2/43, przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia w związku przynależnością do klubu POH.
 • Administratorem danych osobowych jest Prezes POH. Dane te są, z jego upoważnienia, przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.
 • Administrator danych informuje, że:
  • Przetwarzane przez klub POH dane osobowe członków klubu POH oraz kandydatów na członków klubu POH pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie POH. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu POH, albo z wystąpieniem z klubu POH.
  • Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu, adresu email biuropoh@gmail.pl oraz pod numerem telefonu +48 503 056 053
  • Pani/Pana dane osobowe:
   • Podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO
   • Przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu POH wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych)
   • Będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu POH, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji
   • Nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów
   • Mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu udziału w imprezach sportowych
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
  • w razie uznania, że przetwarzanie przez klub POH dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).